Projekt

znaki_strona_www_w400.png

NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów


OPIS PROJEKTU

     Dane epidemiologiczne dotyczące zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce są opracowywane przez WRN (Wojewódzkie Rejestry Nowotworów)
i przekazywane do KRN (Krajowy Rejestr Nowotworów). Rejestracja danych odbywa się na podstawie zgłoszeń przez podmioty lecznicze za pomocą Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (druk MZ/N-1a), obecnie wystawianej głównie drogą elektroniczną i przesyłana na krajową platformę cyfrową. W zakresie wypełniania kart i terminowego ich przesyłu, Wojewódzkie Rejestry Nowotworów są zobowiązane do ustawowych szkoleń lekarzy i personelu medycznego.

     Nadzór merytoryczny nad przebiegiem procesu rejestracji i przetwarzania danych prowadzi Krajowy Rejestr Nowotworów, a prowadzenie rejestracji jest uwzględnione w programie badań statystycznych realizowanych w ramach ustawy
o statystyce publicznej, prowadzonej przez GUS.


Cel projektu:

Celem projektu pn. „Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów” jest poprawa funkcjonowania obecnego systemu gromadzenia danych o chorobach nowotworowych w Polsce w tym, jakości publikowanych danych.
  1. a) utrzymywanie wysokiej jakości danych dotyczących rejestracji nowotworów w obrębie województwa,

  2. b) ciągła aktualizacja danych w celu uzyskania jak największej kompletności wojewódzkiej bazy,

  3. c) coroczna terminowa publikacja danych w formie elektronicznej (biuletyn).


Zadania do realizacji:

Weryfikacja i opracowywanie danych - wprowadzanie i weryfikacja nowych przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe obejmujące następujące działania:
  1. a) weryfikacja postaci histologicznej,

  2. b) weryfikacja stopnia zaawansowania,

  3. c) uzupełnienie vital status przypadków zachorowań (konieczne do analizy przeżyć),

  4. d) uzupełnienie populacji wg płci, wieku i jednostek administracyjnych (konieczne do naliczania współczynników i wskaźników),

  5. e) opracowanie raportów dotyczących epidemiologii nowotworów, w tym rocznego biuletynu zachorowań i zgonów na poziomie wojewódzkim w formie elektronicznej (raporty wojewódzkie).

  6. f) weryfikacja, czy jednostki wywiązują się ze sprawozdawczości w zakresie przesyłania kart.


Grupy docelowe:

Projekt skierowany do lekarzy i personelu medycznego podmiotów leczniczych oraz władz administracyjnych i samorządowych, menedżerów w ochronie zdrowia w celu przeanalizowania sytuacji zdrowotnej na poziomie wojewódzkim i podjęcia strategicznych decyzji poprawiających sytuację lecznictwa onkologicznego.


Efekty projektu:

Oczekiwanym efektem projektu jest przede wszystkim poprawa kompletności
i jakości zbiorów przypadków zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe oraz przybliżenie się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na te rodzaje nowotworów, które mają największy udział w strukturze zgonów
z przyczyn nowotworowych w Polsce.


Dofinansowanie ze środków budżetu państwa:

Rok 2021 - 231 000,00 zł
Rok 2022 - 260 200,00 zł

 

Naszą stronę odwiedzono:

Ilość odwiedzin wczoraj: 7
Ilość odwiedzin dziś: 3
Ogólna ilość odwiedzin: 36494